Izbornik
OPĆI UVJETI KORIŠTENJA

Korisnici su dužni prije početka korištenja mrežne stranice www.sinonim.hr (u nastavku teksta: mrežna stranica), pružatelja usluga trgovačkog društva Sinonim d.o.o. sa sjedištem u Osijeku, Princa Eugena Savojskog 51, OIB: 60695956664 (u nastavku teksta Sinonim d.o.o.) upoznati se s Općim uvjetima korištenja mrežne stranice. Ako imate dodatnih pitanja ili nejasnoća vezanih uz uvjete korištenja, slobodno nam se obratite na adresu elektroničke pošte info@sinonim.hr.

Pristupanjem mrežnoj stranici ili korištenjem bilo kojeg dijela njezinog sadržaja i/ili usluga, prihvaćate Opće uvjete korištenja mrežne stranice, kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja mrežne stranice i usluga koje se putem nje pružaju.

Suglasni ste da nećete koristiti mrežnu stranicu na način da štetite autorima ili trećim osobama, te prihvaćate sve rizike korištenja mrežne stranice i usluga. Ukoliko se ne slažete s navedenim, molimo vas da prestanete koristiti mrežnu stranicu i usluge koje se putem nje pružaju.

Sinonim d.o.o. polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka i programerski kôd). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela mrežne stranice, bez dopuštenja vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava stranice www.sinonim.hr i podložno je tužbi.

Stranica sadrži dokumente, podatke, informacije kao i poveznice na druge internetske stranice. Sinonim d.o.o. nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internetskim stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući, ali ne ograničeno, na točnost, potpunost i dostupnost sadržaja na stranicama na koje vode vanjske poveznice. Sinonim d.o.o. odriče se svake odgovornosti zbog bilo kakvog sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog mogućih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane sa Sinonimom d.o.o. samo zbog postojanja veze s mrežnom stranicom.

OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGE
OPĆE ODREDBE

Opći uvjeti poslovanja (u nastavku teksta „Opći uvjeti“) vrijede za sve poslove i poslovne odnose između tvrtke SINONIM D.O.O. sa sjedištem u Osijeku, Princa Eugena Savojskog 51, OIB: 60695956664 ili njezinih registriranih podružnica (u nastavku teksta ''Pružatelj usluga'') i naručitelja usluge (u nastavku teksta ''Naručitelj'').

Usluge koja pruža Sinonim d.o.o. obuhvaćaju usluge prijevoda, lekture, korekture, izrade podnapisa i/ili drugih usluga s područja djelatnosti za koje je tvrtka Sinonim d.o.o. registrirana na Trgovačkom sudu u Osijeku (u nastavku teksta „usluge“ ili „projekti“).

Naručitelj je svaka pravna ili fizička osoba koja naručuje uslugu od Pružatelja usluga. Narudžbom usluga Pružatelja usluga, Naručitelj prihvaća Opće uvjete pružanja usluge, a u slučaju naknadnog potpisivanja ugovora između Naručitelja i Pružatelja usluga, odredbe tog ugovora imat će prednost u odnosu na ove Opće uvjete. Pružatelj usluga obvezuje se pružati usluge u skladu s Općim uvjetima pružanja usluge. Naručitelj svojom narudžbom prihvaća sve odredbe Općih uvjeta pružanja usluge. Pružatelj usluga zadržava pravo izmjene Općih uvjeta u bilo koje vrijeme te će, ako do izmjena dođe tijekom projekta, Naručitelja o tome obavijestiti pisanim putem.

CIJENE I PLAĆANJE

Cijenu koju Naručitelj plaća za usluge Pružatelj usluga utvrđuje predračunom ili ponudom, sastavljenom od strane Pružatelja usluga, a koja se Naručitelju dostavlja elektroničkom poštom, faksom ili drugim oblicima pisane komunikacije. Najmanja obračunska jedinica za pisani prijevod, lekturu i/ili korekturu jest jedna prevoditeljska kartica koja sadrži 1500 znakova uključujući bjeline. Svaka započeta kartica prijevoda, lekture i/ili korekture obračunava se kao cijela kartica. Najmanja obračunska jedinica za određivanje cijene navedenih usluga može biti jedna riječ ako je tako izričito dogovoreno između Pružatelja usluga i Naručitelja.

Plaćanje se izvršava avansno, po primitku ponude ili predračuna, osim ako nije drugačije dogovoreno između Pružatelja usluga i Naručitelja. U slučaju kašnjenja s plaćanjem, Pružatelj usluga slobodan je zaračunati zakonsku zateznu kamatu na iznos dugovanja te ima pravo poduzeti sve zakonske mjere za naplatu svog potraživanja. Svi prijevodi, materijali i dokumentacija koju je Pružatelj usluga izradio u svrhu izvršenja ugovorenog posla ostaju u vlasništvu Pružatelja usluga do podmirenja svih tražbina od strane Naručitelja. Pružatelj usluga ima pravo od Naručitelja naplatiti sve troškove nastale vezano za izvršenje usluga poput bankovnih naknada, poštanskih troškova, troškova slanja pošiljke, putnih troškova, troškova prijevoza i slično. Pisane ponude Pružatelj usluga daje temeljem dostavljene dokumentacije.

ROKOVI I ISPORUKA

Usluge odnosno rezultati projekata Naručitelju se isporučuju u prostorijama Pružatelja usluga, faksom ili elektroničkom poštom na adresu Naručitelja. Ako Naručitelj zahtijeva isporuku poštom, preporučenom pošiljkom, kurirskom službom ili dolaskom u sjedište Naručitelja, Naručitelj je dužan platiti troškove takve dostave. Rokove isporuke usluge Pružatelj usluga dogovara s Naručiteljem i utvrđuje u ponudi ili predračunu. Rokovi za isporuku usluge počinju teći od dana prihvaćanja i plaćanja ponude, osim ako između Naručitelja i Pružatelja usluga nije drugačije ugovoreno. Standardni rok isporuke prijevoda iznosi 8-10 kartica po radnom danu. U radne dane ne ubrajaju se subote, nedjelje i državni praznici. U slučaju nemogućnosti isporuke u standardnom roku zbog tehničkih, jezičnih, kadrovskih ili drugih opravdanih razloga, Naručitelj će o tome biti pravovremeno obaviješten te će se dogovoriti drugi rok koji je objema stranama prihvatljiv.

PRAVA I OBVEZE

Naručitelj je dužan na zahtjev Pružatelja usluga istome dati na uporabu svu potrebnu literaturu na jeziku s kojeg i/ili na koji se prevodi, a koja će poslužiti kao pomoć pri prevođenju materijala koji sadrže stručnu terminologiju, kao i pomoćne materijale koje Pružatelj usluga smatra neophodnima za učinkovito pružanje drugih usluga. Naručitelj je također dužan Pružatelju usluga imenovati kontakt osobu kojoj se Pružatelj usluga može obratiti u slučaju nedoumica koje se tiču stručne terminologije, interpretacije teksta i/ili drugih informacija vezanih uz projekt. Pružatelj usluga ima pravo odbiti izdavanje ponude ili predračuna ako mu na uvid nije dostavljen materijal za koji je potrebno izvršiti uslugu. Naručitelj ima pravo uložiti eventualni pisani prigovor na isporučenu uslugu, najkasnije u roku od sedam dana od isporuke i samo ako je izvršio sve svoje obveze prema Pružatelju usluga. Pružatelj usluga će u dodatnom razumnom roku ispraviti materijale na koji je Naručitelj uložio prigovor, ako Pružatelj usluga ocijeni da za to ima potrebe.

Naručitelj nema pravo zatražiti povrat novca za uslugu na koju je uložio prigovor, a koju je Pružatelj usluga isporučio.

Pružatelj usluga dužan je pridržavati se rokova isporuke usluga te ih obaviti u skladu sa svojim najboljim znanjem i sposobnostima. U slučaju kašnjenja, Pružatelj usluga o tome je dužan u najkraćem roku obavijestiti Naručitelja i ponuditi Naručitelju novi rok. U slučaju otkazivanja narudžbe, Naručitelj je dužan platiti puni iznos Pružatelju usluga za cjelokupnu uslugu ili iznimno, po posebnom pisanom odobrenju Pružatelja usluga, za onaj dio posla koji je Pružatelj usluga obavio do trenutka otkazivanja, a po računu koji izda Pružatelj usluga.

Pružatelj usluga ima pravo otkazati bilo koji ugovor sklopljen između Naručitelja i Pružatelja usluga, kao i narudžbu Naručitelja bez posebnog obrazloženja, slanjem pisane obavijesti Naručitelju. Pružatelj usluga ovlašten je prenijeti svoja prava i obveze iz ovih Općih uvjeta pružanja usluge u cijelosti ili djelomično na treću osobu. Naručitelj nema pravo, osim uz posebno pisano dopuštenje Pružatelja usluga, prenijeti svoja prava i obveze na treću osobu.

JAMSTVA I ODGOVORNOSTI

Pružatelj usluga jamči Naručitelju da će usluge koje je naručio biti obavljene savjesno, profesionalno i u dogovorenom roku.

Pružatelj usluga jamči povjerljivost informacija te čuvanje poslovne tajne, intelektualnog i industrijskog vlasništva, patenata, bez obzira jesu li registrirani ili ne. Pružatelj usluga može učiniti dostupnima informacije i materijale koje mu je Naručitelj dostavio trećim osobama kao što su zaposlenici, vanjski suradnici i internetske platforme za prevođenje isključivo za svrhu pružanja usluga koje mu je Naručitelj povjerio. Ako Naručitelj posjeduje povjerljive informacije koje ni u kojem slučaju ne želi učiniti dostupnima trećoj strani, o tome je dužan obavijestiti Pružatelja usluga kako bi stranke postigle dogovor ili potpisale zaseban sporazum u vezi neotkrivanja povjerljivih informacija trećim stranama. U suprotnom, Pružatelj usluga primjenjivat će svoje uobičajene postupke rada i zaštite poslovnih informacija te nije odgovoran za otkrivanje povjerljivih informacija trećim stranama za navedenu svrhu. Kako nijedan prijenos podataka putem interneta ne može biti potpuno siguran, tako ni Pružatelj usluga ne može jamčiti apsolutnu sigurnost informacija.

Naručitelj će Pružatelju usluga nadoknaditi svu štetu nastalu zbog potraživanja, gubitaka ili troškova koji bi nastali kao posljedica bilo kakvih zahtjeva upućenih Pružatelju usluga, a zbog sadržaja bilo kojeg dokumenta prevedenog od strane Pružatelja usluga za Naručitelja. Ako postoje zahtjevi za naknadu štete protiv Sinonima d.o.o., odnosno Pružatelja usluga, oni se ograničavaju samo na iznos računa za izvršenu uslugu, osim u slučaju da je drukčije ugovoreno.

Sinonim d.o.o. odgovoran je samo za namjerno prouzročene štete ili štete prouzročene krajnjom nepažnjom koje se mogu dokazati. Isključuje se odgovornost u slučaju više sile, posljedičnih šteta i izmakle dobiti. Pružatelj usluga nije odgovoran za sadržaj dokumenata koje je Naručitelj dostavio, niti je odgovoran za posljedice prevedenog ili drugačije obrađenog sadržaja. Posebice, Pružatelj usluga nije odgovoran za posljedice prijevoda sadržaja koji je Naručitelj dostavio, a koji je nepotpun, gramatički i pravopisno netočan i nesuvisao te u kojem se ne koristi terminologija uobičajena za predmetnu struku ili djelatnost i za koju Naručitelj nije dostavio nedvosmislena pojašnjenja u obliku napomena, terminoloških baza, pojmovnika, prijevodnih memorija i/ili drugih pisanih materijala.

DODATNE ODREDBE

Ni Pružatelj usluga ni Naručitelj ne odgovaraju za kašnjenje u ispunjenju svojih obveza do kojega je došlo bez njihove krivnje, odnosno zbog više sile ili tehničkih razloga. Sve obavijesti ili bilo koja druga vrsta korespondencije nakon naručenog posla sastavlja se u pisanom obliku i dostavlja poštom, faksom ili elektroničkom poštom.

POLITIKA SUSTAVA UPRAVLJANJA

Tvrtka Sinonim d.o.o. za prevoditeljstvo i usluge posvećena je kvaliteti usluga u svim segmentima poslovanja u skladu s međunarodnim normama ISO 9001:2015 i ISO 17100:2015. U tom smislu usmjereni smo na:
- profesionalnu suradnju, zadovoljstvo, individualan pristup, komunikaciju i raspoloživost prema svakom od naših klijenata
- besprijekornu uslugu prevođenja na različite jezike i u različitim poslovnim domenama
- korištenje suvremenih IT alata za prevođenje i praćenje projekata
- izbor suradnika i zaposlenih te njihovo neprestano usavršavanje kako bismo na najbolji mogući način pridonijeli zadovoljstvu klijenata, ali i slijedili trendove te buduće potrebe tržišta
- osiguravanje čuvanja povjerljivih informacija i osobnih podataka na profesionalan i zakonom propisan način
- ugodnu radnu i poslovnu atmosferu te razvijanje međuljudskih odnosa koji se temelje na poštenju, timskom radu i ljubaznosti
- unaprjeđenje produktivnosti radnih procesa s ciljem održivosti poslovanja
- trajno poboljšanje sustava upravljanja kvalitetom.

Ova Politika primjenjuje se kao okvir za postavljanje ciljeva i uključuje opredjeljenje za ispunjavanje primjenjivih zahtjeva. Međunarodne norme ISO 9001:2015 i ISO 17100:2015 zahtijevaju redovito praćenje i ocjenjivanje sustava osiguranja kvalitete prevoditeljskih usluga, kako interno tako i eksterno od strane organizacija ovlaštenih za certifikaciju.
Ocjena sustava upravljanja provodit će se najmanje jednom godišnje, a planske interne provjere biti će podloga za poduzimanje korektivnih mjera, analizu rizika i prilika i stalnu kontrolu svih radnih aktivnosti u daljnjem razvoju integriranog sustava upravljanja za sljedeće razdoblje.

Periodična provjera politike sustava upravljanja osiguravati će njenu trajnu primjerenost.

UPOTREBA KOLAČIĆA

Kako bismo vam pružili najbolje korisničko iskustvo posjećivanja naše mrežne stranice, ova stranica mora na vaš uređaj spremiti određenu količinu informacija – kolačića (eng. cookies). Kolačići, između ostaloga, služe kako bi mrežna stranica radila bez poteškoća te kako bismo mogli dalje unaprjeđivati funkcionalnost stranice. Korištenjem ove mrežne stranice pristajete na uporabu kolačića. Moguće je blokirati kolačiće i dalje pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće vam biti dostupne.

KAKO ONEMOGUĆITI KOLAČIĆE?

Ako želite, možete onemogućiti spremanje kolačića na vaš uređaj, no blokiranje svih kolačića moglo bi imati negativan učinak na korištenje mnogih mrežnih stranica, pa tako i ove. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u internetskome pregledniku. Želite li izbrisati ili onemogućiti kolačiće na svom uređaju, potrebno je ažurirati postavke internetskog preglednika (informacije o načinu brisanja i onemogućavanja kolačića potražite na svojem pregledniku odabirom izbornika za pomoć).
Vinkovačka cesta 68
31000 Osijek
Hrvatska
SINONIM © 2024. | Sva prava pridržana | 
Uvjeti
Website by Ascentia Digital
envelope-oclosemap-markerfacebook-squarelinkedin-squarephonecaret-downenvelopeangle-downinstagram